همایش ها و نشست های تخصصی
کارگاه‌های برگزار شده در سال: ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۶ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰
عنوان : بدهی های دولت
سخنرانان : پروفسور محمد هاشم پسران - پروفسور هادی صالحی اصفهانی تاریخ : ۹۲/۱۰/۱۸