همایش ها و نشست های تخصصی

سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی
تاریخ برگزاری:  25 و 26 دی ماه 1398
www.gppconference.com

اولین همایش مدیریت نوری در اکوسیستم های شهری
تاریخ برگزاری:  دی ماه 1398
www.lmue2020.ir

پویایی جمعیت و سرمایه انسانی در ایران
تاریخ برگزاری: 20 و 21 آبان ماه 1398
http://psri.ac.ir/fa/?p=1900

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد جهانی و تحریم ها
تاریخ برگزاری:  مهر ماه 1398
http://62.60.140.118/cissc1/fa

سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی

تاریخ برگزاری: اردیبهشت ماه 1398

http://conf.isc.gov.ir/cowrm97

چهارمین همایش ملی آموزش عالی
تاریخ برگزاری: اردیبهشت 1398
http://amoozeshalee.ir

دومین جشنواره ملی زن و علم (نکوداشت زنده یاد دکتر مریم میرزاخانی)
تاریخ برگزاری:  اسفند ماه 1397
https://farhangi.msrt.ir/fa

دومین همایش ملی تامین مالی و سرمایه گذاری برای مدیران
تاریخ برگزاری:  بهمن ماه 1397
https://imtd.ir