همایش ها و نشست های تخصصی
کارگاه‌های برگزار شده در سال: ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۶ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰
مقدمه ای بر مدلسازی عامل محور و کاربرد آن در علم اقتصاد
مدرس: دکتر وحیده ستوده

24 خرداد 1400


ساز و کار انتقال سیاست پولی: مطالعه موردی عدم تقارن تکانه های پولی در ایران
مدرسان: دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی، دکتر محمد امین نادریان، دکتر محمد امین صادق زاده

10 خرداد 1400


ساز و کار انتقال سیاست پولی: نظریه های عدم تقارن تکانه های پولی در ایران
مدرسان: دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی، دکتر محمد امین نادریان، دکتر محمد امین صادق زاده

3 خرداد 1400