همایش ها و نشست های تخصصی


سمینار تخصصی " تببین حاکمیت پایدار و قابلیت اجرای آن در ایران" در روز یکشنبه مورخ ۹۸.۰۲.۱۵ در محل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.
سمینار تخصصی " تببین حاکمیت پایدار و قابلیت اجرای آن در ایران" در روز یکشنبه مورخ ۹۸.۰۲.۱۵ در محل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.
 ١٣:٥٢ - 1400/10/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
سمینار تخصصی " تببین حاکمیت پایدار و قابلیت اجرای آن در ایران" در روز یکشنبه مورخ ۹۸.۰۲.۱۵ در محل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد. سمینار تخصصی " تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران" با حضور جمعی از معاونین، مدیران، کارشناسان ارشد دستگاه های اجرایی و اساتید برجسته این حوزه، در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸.۰۲.۰۹ در محل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.
سمینار تخصصی " تببین حاکمیت پایدار و قابلیت اجرای آن در ایران" در روز یکشنبه مورخ ۹۸.۰۲.۱۵ در محل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد. سمینار تخصصی " تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران" با حضور جمعی از معاونین، مدیران، کارشناسان ارشد دستگاه های اجرایی و اساتید برجسته این حوزه، در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸.۰۲.۰۹ در محل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.
 ١٣:٥٢ - 1400/10/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
سمینار تخصصی " اقتصاد توسعه و رفاه کودکان" با سخنرانی آقای علی مختاری، در روز چهارشنبه مورخ ۹۸.۰۲.۰۴ برگزار شد.
سمینار تخصصی " اقتصاد توسعه و رفاه کودکان" با سخنرانی آقای علی مختاری، در روز چهارشنبه مورخ ۹۸.۰۲.۰۴ برگزار شد.
 ١٣:٥٢ - 1400/10/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
نشست علمی تخصصی "ریشه یابی عدم موفقیت صنعت خودروسازی در عرصه جهانی" با سخنرانی دکتر علی دینی ترکمانی (عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی) برگزار شد.
نشست علمی تخصصی "ریشه یابی عدم موفقیت صنعت خودروسازی در عرصه جهانی" با سخنرانی دکتر علی دینی ترکمانی (عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی) برگزار شد.
 ١٣:٥٢ - 1400/10/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
سمینار تخصصی " نقش توسعه بخش کشاورزی در فرآیند اقتصاد مقاومتی" در روز دوشنبه مورخ ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۷ در محل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.
سمینار تخصصی " نقش توسعه بخش کشاورزی در فرآیند اقتصاد مقاومتی" در روز دوشنبه مورخ ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۷ در محل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.
 ١٣:٥١ - 1400/10/11 - نظرات : ٠متن کامل >>