همایش ها و نشست های تخصصی

The Interactions of Fiscal and Monetary Policies in Macroeconomic Dynamics
تاریخ برگزاری:  دی ماه 1397
http://khatam.ac.ir

Information Design
تاریخ برگزاری:  دی ماه 1397
http://khatam.ac.ir

Rationally Inattentive Decision Making
تاریخ برگزاری:  دی ماه 1397
http://khatam.ac.ir