همایش ها و نشست های تخصصی


بررسی وضعیت توسعه‌ای استان لرستان و عدم تعادل‌های درون منطقه‌ایسخنرانان: دکتر سمانه حسن‌پور و دکتر امید امیدی شاه‌آباد 
دبیر جلسه: دکتر حسین نوری‌نیا
زمان: شنبه 20 خرداد ماه