هدفمندی یارانه ها (جبران رفاهی خانوارهای آسیب‌ پذیر) 1392

1

2

3

هدفمندی یارانه ها (اصلاح قیمت انرژی) 1392

1

2

3

هدفمندی یارانه ها: برنامه 5 ساله حمايتي از خانوارهاي آسيب‌ پذير 1392

نشست برگزار شده 1392

2

3

33