خانه / کارگاه های آموزشی / کارگاه های پیش رو
 

 
مدرسان: دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی، دکتر محمد امین نادریان
 
تاریخ: 1399/11/08 ساعت 14:30 الی 17
 
 
 

 
مدرسان: دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی، دکتر محمد امین نادریان
 
تاریخ: 1399/11/15 ساعت 14:30 الی 17
 
 
 
 
 
مدرسان: دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی، دکتر محمد امین نادریان
 
تاریخ: 1399/11/20 ساعت 14:30 الی 17