خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
 
 
سخنرانان: محمدهادی مهدویان، دکتر مهدی صادقی شاهدانی 
اعضای پنل: محمد دوایی، دکتر علی سعیدی، دکتر مهدی رسولی قهرودی
تاریخ: سه شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ ساعت 15 الی 17:30
 
 
 
 
 
سخنران: دکتر علی جهانگیری 


 
تاریخ: دوشنبه 6 بهمن ماه ۱۳۹۹ ساعت 14 الی 15:30
 
 
 
 

 
سخنران:  دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی


 
تاریخ: متعاقبا اعلام می شود
 
 
 
 

 
سخنرانان: دکتر حسینعلی زادمهر
اعضای پنل: متعاقبا اعلام می شود


تاریخ: متعاقبا اعلام می شود