برآورد توابع اشتغال بر حسب فعالیت های اصلی اقتصادی، جنس، سطح سواد و پیش بینی جمعیت شاغل تا سال ۱۴۰۰

http://conference.imps.ac.ir/conference//493
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان