اولین جلسه از سلسله نشست های تخصصی فساد، تعارض و منافع با عنوان " مداخله در معاملات دولتی" برگزار شد.

اولین جلسه از سلسله نشست ­های تخصصی فساد، تعارض و منافع با عنوان " مداخله در معاملات دولتی"  با حضور دکتر اویس رضوانیان (عضو هیئت علمی گروه حقوق موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی) به عنوان رئیس پنل و آقایان دکتر مرتضی نصیری (عضو هیئت علمی گروه حقوق موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی)، دکتر حبیب الله طاهرپور (عضو هیئت علمی گروه مدیریت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی) و دکتر علی مزیکی (عضو هیئت علمی گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی) به عنوان اعضای هیأت رئیسه پنل و با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان ارشد دستگاه های اجرایی و اساتید برجسته این حوزه، در روز دوشنبه مورخ1397/10/10 در محل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.

 

http://conference.imps.ac.ir/News/1/267
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان