فیلم نشست "ارائه نتایج طرح پژوهشی "شناسایی نقش و شیوه فعالیت موسسه های خارجی مشابه با موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی""

http://conference.imps.ac.ir/conference//536
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان