نشست های برگزار شده در سال 1399

نشست های برگزار شده در سال: 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399

عنوان: ; کرونا، بیکاری و فقر
سخنرانان: دکتر سید هادی موسوی نیک، دکتر محمدرضا عبدالله زاده / دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1399/02/29
 
 

عنوان: ارائه نتایج طرح پژوهشی "برآورد توابع اشتغال بر حسب فعالیت های اصلی اقتصادی، جنس، سطح سواد و پیش بینی جمعیت شاغل تا سال 1400"
مجری طرح: دکتر علیرضا امینی
تاریخ : 1399/02/22
 
   

عنوان: واگذاری شرکت های دولتی در قالب صندوق های قابل معامله
سخنرانان: نوید قدوسی، دکتر علی مروی
تاریخ : 1399/02/15
 
 
   


 

http://conference.imps.ac.ir/conference//489
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان