خانه / کنفرانس ها / کنفرانس های برگزارشده
 


 
تاریخ برگزاری:  اردیبهشت 1398
http://amoozeshalee.ir
 
تاریخ برگزاری:  اردیبهشت ماه 1398
http://conf.isc.gov.ir/cowrm97

 

 
تاریخ برگزاری:  مهر ماه 1398
http://62.60.140.118/cissc1/fa

 

 
تاریخ برگزاری:  بهمن ماه 1397
https://imtd.ir

 

 
تاریخ برگزاری:  اسفند ماه 1397
https://farhangi.msrt.ir/fa

 

 
تاریخ برگزاری:  اسفند ماه 1397
http://lorcsa2019.com/fa

 

 
 
تاریخ برگزاری:  بهمن ماه 1397
http://cnf.sndu.ac.ir/edefa/fa

 

 
 
تاریخ برگزاری:  دی ماه 1397
https://imtd.ir