خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
 

 
سخنرانان: مهندس فربد زاوه، 


 
تاریخ: دوشنبه 27 بهمن ماه 1399 ساعت 14 الی 16:30
 
 
 
 

 
سخنران:  دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی


 
تاریخ: متعاقبا اعلام می شود
 
 
 
 

 
سخنرانان: دکتر حسینعلی زادمهر
اعضای پنل: متعاقبا اعلام می شود


تاریخ: متعاقبا اعلام می شود