خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
 

 
سخنرانان: دکتر مجتبی زینی وند ، موسی بیات 
عضو پنل: دکتر عطیه وحیدمنش
تاریخ: دوشنبه 14 مهرماه 1399 ساعت ۱4 لی ۱6
 
 
 
 
 
سخنرانان: دکتر رضا حافظی، سلیمان قاسمیان
 
تاریخ: متعاقبا اعلام می گردد
 
 
 
 
سخنران: دکتر عبدالحمید شمس
اعضای پنل: متعاقبا اعلام می گردد
 
تاریخ: متعاقبا اعلام می گردد