خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
 

 
سخنرانان: دکتر سعید صالح، موسی بیات 
عضو پنل: دکتر عطیه وحیدمنش
تاریخ: دوشنبه 14 مهرماه 1399 ساعت ۱4 لی ۱6