خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
 
 

سخنران: دکتر ابوالفضل علمائی فر
اعضای پنل: دکتر بهزاد شاهنده، مهندس مجیدرضا حریری
تاریخ: 1399.03.19
 
 
 
 
 
سخنران: دکتر سیدعلی مدنی زاده
اعضای پنل: دکتر کامران ندری، دکتر رضا بوستانی
تاریخ: متعاقبا اعلام می گردد
 
 
 
 
 
 
سخنران: دکتر فرهاد نیلی
 
تاریخ: متعاقبا اعلام می گردد
 
 
 
 
 
سخنرانان: دکتر رضا حافظی، سلیمان قاسمیان
 
تاریخ: متعاقبا اعلام می گردد
 
 
 
 
سخنران: دکتر عبدالحمید شمس
اعضای پنل: متعاقبا اعلام می گردد
 
تاریخ: متعاقبا اعلام می گردد