فیلم نشست ارائه نتایج طرح پژوهشی "ساختار و فرآیند تأمین مالی بنگاه های بزرگ در آینه جداول جریان وجوه"

http://conference.imps.ac.ir/conference//548
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان