خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
 

 
سخنرانان: دکتر محمود علی گو، دکتر ستار پروین
 
تاریخ: دوشنبه 23 تیرماه 1399 ساعت 15 لی 17
 
 
 
 
 

سخنرانان: دکتر فرهاد نیلی
 
تاریخ:دوشنبه 30 تیر ماه 1399 ساعت 15 الی 17 
 
 
 
 
 
سخنرانان: دکتر رضا حافظی، سلیمان قاسمیان
 
تاریخ: متعاقبا اعلام می گردد
 
 
 
 
سخنران: دکتر عبدالحمید شمس
اعضای پنل: متعاقبا اعلام می گردد
 
تاریخ: متعاقبا اعلام می گردد