خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
 
 
سخنران: دکتر ابوالفضل علمائی فر
اعضای پنل: دکتر بهزاد شاهنده، مهندس مجیدرضا حریری، دکتر محسن شریعتی نیا
تاریخ: 1398/12/12 ساعت 15 الی 17
 
 
 
 
 
سخنران: دکتر سیدعلی مدنی زاده
 
تاریخ: 1398/12/19 ساعت 10 الی 12
 
 
 
 
 
 
سخنران: دکتر فرهاد نیلی
 
تاریخ: 1399/02/01 ساعت 8 الی 11
 
 
 
 
سخنران: دکتر عبدالحمید شمس
اعضای پنل: متعاقبا اعلام می گردد
 
تاریخ: 1399/02/08 ساعت 14 الی 16
 
 
 
 
 
سخنرانان: دکتر رضا حافظی، سلیمان قاسمیان
 
تاریخ: متعاقبا اعلام می گردد