برآورد توابع اشتغال بر حسب فعالیت های اصلی اقتصادی، جنس و سطح سواد و پیش بینی جمعیت شاغل تا سال 1400

خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
 
سخنران: دکتر علیرضا امینی
 
تاریخ: متعاقبا اعلام می گردد
 

 

http://conference.imps.ac.ir/News/1/475
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان