خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
 
 
سخنران: دکتر زهرا کریمی
 
تاریخ: 1398/11/30 ساعت 14 الی 17
 
 
 
 
سخنران: Dr. Sandro Furlan
 
تاریخ: متعاقبا اعلام می گردد
 
 
 
 
سخنرانان: متعاقبا اعلام می گردد
اعضای پنل: متعاقبا اعلام می گردد
تاریخ: متعاقبا اعلام می گردد