خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
 
سخنران: دکتر علی زاهدطلبان
عضو پنل: دکتر کوثر یوسفی
تاریخ: 1398/10/30 ساعت 14 الی 16
 
 
 
 
 
سخنران: دکتر زهرا کریمی
اعضای پنل: دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی، دکتر امینه محمودزاده
تاریخ: 1398/11/14 ساعت 14 الی 16
 
 
 
 
 
سخنرانان: دکتر رضا حافظی، سلیمان قاسمیان
 
تاریخ: 1398/11/28 ساعت 14 الی 17
 
 
 
 
 
 
سخنرانان: دکتر مهدی فیضی، دکتر جعفر خیرخواهان
اعضای پنل: 
تاریخ: 1398/12/05 ساعت 14 الی 17
 
 
 
 
سخنران: Dr. Sandro Furlan
 
تاریخ: متعاقبا اعلام می گردد