ظرفیت های حکمرانی در شرایط کنونی و چگونگی پیاده سازی اصلاحات اقتصادی در این شرایط

خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
 
سخنرانان: متعاقبا اعلام می گردد
اعضای پنل: متعاقبا اعلام می گردد
تاریخ: متعاقبا اعلام می گردد
 
 

http://conference.imps.ac.ir/News/1/433
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان