خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
 


 
سخنرانان: دکتر فریدون وردی نژاد، دکتر محسن شریعتی نیا، دکتر بهمن عشقی
 
تاریخ:دوشنبه 18 اسفند ماه 1399 ساعت 14 الی 16:30