خانه / کنفرانس ها / کنفرانس های برگزارشده
 

 
تاریخ برگزاری:  20 و 21 آبان ماه 1398
http://psri.ac.ir/fa/?p=1900
 

 
تاریخ برگزاری:  دی ماه 1398
www.lmue2020.ir
 


 
تاریخ برگزاری:  اردیبهشت 1398
http://amoozeshalee.ir
 
تاریخ برگزاری:  اردیبهشت ماه 1398
http://conf.isc.gov.ir/cowrm97

 

 
تاریخ برگزاری:  مهر ماه 1398
http://62.60.140.118/cissc1/fa

 

 
تاریخ برگزاری:  بهمن ماه 1397
https://imtd.ir

 

 
تاریخ برگزاری:  اسفند ماه 1397
https://farhangi.msrt.ir/fa