خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
 


 
سخنرانان: داود خانی، مهران بهنیا
اعضای پنل: دکتر موسی شهبازی غیاثی
تاریخ: دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 14 الی 16
 
 
 
 

 
سخنرانان: مهندس محمد حسین پیوندی، دکتر حسینعلی زادمهر
اعضای پنل: متعاقبا اعلام می شود
تاریخ: متعاقبا اعلام می شود
 
 
 
 


 
سخنرانان: متعاقبا اعلام می شود
 
تاریخ: متعاقبا اعلام می شود