خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
  
سخنرانان: مهندس حسن عباسزاده، دکتر حسینعلی زادمهر، مهندس سیدرضا حسینی
عضو پنل: دکتر شهرام رضایی


تاریخ: دوشنبه 27 اردیبهشت ماه 1400 ساعت 14 الی 17