خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
سخنران: دکتر مهدی قائمی اصل
اعضای پنل: دکتر مهدی نوری، دکتر توحید فیروزان، دکتر میثم رافعی
تاریخ: 1398/03/26 ساعت 16 الی 18