خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
سخنران: محمد علی مختاری
اعضای پنل: دکتر یدالله دادگر، دکتر علی مزیکی، دکتر سیدحسین سجادی فر، میثم هاشم خانی
تاریخ: 1398/02/04 ساعت 14 الی 16
 
 
سخنران: دکتر فرج اله رهنورد
اعضای پنل: دکتر حسین علیپور، دکتر غلامرضا معمارزاده 
تاریخ: 1398/02/09 ساعت 14 الی 15:30
 
تاریخ: 1398/02/23 ساعت 14 الی 15:30
 
سخنران: دکتر عبدالحمید شمس
اعضای پنل: دکتر فرج اله رهنورد
تاریخ: 1398/02/23 ساعت 14 الی 15:30