نشست های پیش رو

 
سخنران: نوید رئیسی
 
 
تاریخ:  1397/11/08 ساعت 14 الی 15:30

 

 
سخنران: سیدعلی هاشمی
اعضای پنل: دکتر عیسی منصوری، دکتر محمدرضا سپهری، دکتر غلامعلی فرجادی، دکتر علیرضا امینی
تاریخ:  1397/11/15 ساعت 14 الی 16

 

 
سخنران: دکتر محمد حسین کریم
اعضای پنل: دکتر مرتضی عزتی، دکتر حسین امیری، دکتر محمد صیادی، دکتر مهدی قائمی
تاریخ:  1397/12/06 ساعت 14 الی 16