سخنرانان

سخنرانان دومین کنفرانس اقتصاد ایران
  دکتر مسعود نیلی
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و مشاور اقتصادی ریاست جمهوری
"رئیس کنفرانس"
CV
حمید آذرمند
پژوهشگر اقتصادی
CV
 
  دکتر رضا بخشیانی
 
CV
مهران بهنیا
 
CV
دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی
عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
CV
  دکتر محمد حسینی
عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
CV
  دکتر عباس خندان
 کارشناس سازمان تأمین اجتماعی
CV
دکتر حسن درگاهی
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
CV
  دکتر محمد حسین رحمتی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
CV
  مهندس علیرضا ساعدی سارخانلو
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی
CV
مجید عینیان

 

CV
دکتر سید فرشاد فاطمی اردستانی
معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
"دبیر علمی"
CV
دکتر امینه محمودزاده
پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
CV
دکتر محمد مروتی
عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم
 
CV
دکتر محسن نجفی خواه
عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
CV
  دکتر محمد وصال
مدیر گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
CV
  دکتر کوثر یوسفی
عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
 
CV
     

 

Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان